Stadgar

Sammanträde 1977-04-24

§1.

Vid mötet beslutades att bilda ett ö-råd för Grötö.

§2.

Mötet beslutade att ö-rådets målsättning skall vara att tillvarata den bofasta Grötöbefolkningens intressen.

§3.

Medlemskap i ö-rådet kan erhållas av den som är kyrkobokförd i Öckerö kommun samt stadigvarande bosatt på Grötö.

§4.

Ö-rådet skall sammansträda minst två gånger per år, var av ett skall förläggas till vårterminen samt ett till höstterminen. I mån av behov skall ö-rådet sammanträda oftare.

§5.

Kallelse till ordinarie sammanträde skall utsändas en månad i förväg.

§6.

Vid mötet valdes Arne Eriksson till ordförande under ett år samt Ann-Katrin Ingvarsson till sekreterare under ett år.

§7.

Diskuterades skrivelse från Öckerö kommun angående höstturlista för färjetrafiken. Önskemål om ändringar i turlistan framfördes och skall vidarebefordras till Öckerö kommuns kansliavdelning.